Με την έκδοση της απόφασης ένταξης της πράξης θα πρέπει να υλοποιείται από το δικαιούχο η πράξη, ο οποίος µεριµνά ώστε να ολοκληρωθούν στο σύνολό τους επιτυχώς όλες οι προβλεπόµενες ενέργειες όπως αναλύονται παρακάτω.

Το έργο πρέπει να ολοκληρωθεί εντός τριάντα έξι (36) µηνών από την ηµεροµηνία παράδοσης της απόφασης ένταξης και θεωρείται ολοκληρωµένο εφόσον πιστοποιηθεί το φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο του από   τα   αρµόδια όργανα ελέγχου του ΚΑΠΕ και   εγκριθούν οι υλοποιηθείσες δαπάνες (οικονοµική πιστοποίηση).

Η τήρηση της παραπάνω προθεσµίας είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση διακοπής ή καθυστέρησης των εργασιών για την υλοποίηση του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της εγκεκριµένης Πράξης, η προθεσµία ολοκλήρωσης της επένδυσης µπορεί να παραταθεί, κατόπιν αιτιολογηµένου αιτήµατος από το δικαιούχο και αντίστοιχης έγκρισης.

Σε περίπτωση που ο ∆ικαιούχος δεν καταφέρει να τηρήσει τις ανωτέρω χρονικές προθεσµίες χωρίς προηγούµενο αίτηµα παράτασης ολοκλήρωσης της Πράξης πριν την παρέλευση του τριανταεξάµηνου απεντάσσεται από το Πρόγραµµα.