Συγκεκριμένα τα 6 υποέργα είναι:

  1. το ΥΠ.1– Εργολαβία, που αφορά στην υλοποίηση του έργου της βιοκλιματικής αναβάθμισης, με τίτλο «Έργο Βιοκλιματικής Αναβάθμισης της ευρύτερης περιοχής πλατειάς Χρηματιστήριου» και προϋπολογισμό 5.405.000,00€.
  2. το ΥΠ.2 – Παροχή υπηρεσιών εκτός της τεχνικής μελέτης, το οποίο έχει ανατεθεί, ολοκληρωθεί, κατατεθεί και πληρωθεί και αφορούσε στη παροχή υπηρεσιών συμβούλου για τη «Σύνταξη Έκθεσης Τεκμηρίωσης του Κλιματικού Προβλήματος της Πλατείας Χρηματιστηρίου & κατευθύνσεων επίλυσής του (περικλειόμενη περιοχή: Δωδεκανήσου, Τσιμισκή, Ι. Δραγούμη, Εγνατία), για την κατάθεση πρότασης χρηματοδότησης μέσω του προγράμματος.», προϋπολογισμού 18.450,00€
  3. το ΥΠ.3 – Παροχή υπηρεσιών εκτός της τεχνικής μελέτης, που αφορά στη παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών επιστημονικού συμβούλου & ειδικότερα στην υποστήριξη του δήμου στην οργάνωση και παρακολούθηση του έργου, «Για την εξειδίκευση των βιοκλιματικών στοιχείων και του μετρητικού εξοπλισμού –σύνταξη έκθεσης επίτευξης στόχων» προϋπολογισμού 30.750,00€
  4. το ΥΠ.4 – Προμήθεια, που αφορά στη «Προμήθεια οργάνων μετρητικού εξοπλισμού», αναλυτικότερα στην εγκατάσταση, παραμετροποίηση & λειτουργία σταθμών μέτρησης κλιματολογικών παραμέτρων για την εκτίμηση της επίδρασης των παρεμβάσεων στο μικροκλίμα της περιοχής από την υλοποίηση του έργου, προϋπολογισμού 10.571,85€.
  5. το ΥΠ.5 – Παροχή υπηρεσιών εκτός της τεχνικής μελέτης,   που αφορά στη «Παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης & προβολής», προϋπολογισμού 27.380,99€.
  6. το ΥΠ6 – Αυτεπιστασία Αρχαιολογίας, που αφορά στις «Αρχαιολογικές Έρευνες και Εργασίες», δαπάνες αρχαιολογικών ερευνών & εργασιών που θα προκληθούν κατά την εκτέλεση του δημόσιου τεχνικού έργου της βιοκλιματικής αναβάθμισης της ευρύτερης περιοχής πλατείας Χρηματιστηρίου, προϋπολογισμού 30.000,00€.