ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΑ

Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια του Δήμου Θεσσαλονίκης

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης σε συνέχεια της υπ’ αρ. 1512/6-10-2011 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου προσχώρησε στο εθελοντικό δίκτυο Ευρωπαϊκών Πόλεων και Περιφερειών «Σύμφωνο των Δημάρχων». Το παραπάνω σύμφωνο είναι η κυριότερη ευρωπαϊκή κίνηση στην οποία συμμετέχουν τοπικές και περιφερειακές αρχές, οι οποίες δεσμεύονται εθελοντικά να αυξήσουν την ενεργειακή απόδοση και την χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην περιοχή τους.

Σχέδιο δράσης για την αειφόρο ενέργεια του Δήμου Θεσσαλονίκης