Το υποέργο με τίτλο “Παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης και προβολής” αποτελεί το 5ο Υποέργο και βαρύνει τις πιστώσεις της Πράξης «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ (ΠΕΡΙΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, ΤΣΙΜΙΣΚΗ, Ι. ΔΡΑΓΟΥΜΗ, ΕΓΝΑΤΙΑ)» με κωδικό MIS 376511 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη»

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το Ταμείο Συνοχής και κατά 15% από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 και ειδικότερα από τον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Αστικές Μεταφορές-Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής-Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013» (Κωδ. ΣΑ:Ε0618 ΚΩΔ. Πράξης ΣΑ:Ε2013ΣΕ06180006).

Σκοπός του Ταμείου Συνοχής είναι η ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) με προοπτική την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης.

Το Ταμείο Συνοχής παρέχει συνδρομή στους ακόλουθους τομείς:

  • το περιβάλλον (στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων που έχουν καθοριστεί για την κοινοτική πολιτική προστασίας του περιβάλλοντος που καθορίζεται στο πρόγραμμα πολιτικής και δράσης για το περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό, η συνδρομή του Ταμείου μπορεί επίσης να αφορά τομείς σχετικούς με την αειφόρο ανάπτυξη και τον τομέα των μεταφορών, εκτός των διευρωπαϊκών δικτύων)·
  • τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών, ιδίως τα έργα προτεραιότητας ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.