Οι ωφέλειες

Οι ωφέλειες

Οι κυριότερες ωφέλειες που προκύπτουν από το έργο είναι οι ακόλουθες:

1. Από την εφαρμογή των Βιοκλιματικών επεμβάσεων στην περιοχή αναμένεται η μείωση κατά 3oC.
2. Αναβάθμιση του υποβαθμισμένου παλιού εμπορικού κέντρου.
3. Διευκόλυνση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων.
4. Δημιουργία ποιοτικού και αναβαθμισμένου χώρου, που θα κατοχυρώνει το αίσθημα της ασφάλειας και θα προσελκύσει νέους χρήστες.
5. Δημιουργία δύο πλατειών, ουσιαστικών δημόσιων χώρων, σημεία έλξης για τους δημότες.
6. Διεύρυνση των πεζοδρομίων.
7. Δυνατότητα πρόσβασης και χρήσης της περιοχής ανάπλασης από άτομα ΑμεΑ.
8. Διατήρηση και υποστήριξη των εμπορικών λειτουργιών της περιοχής, όπως λιανικό και χοντρικό εμπόριο.
9. Καθαριότητα της περιοχής μέσω της εφαρμογής του συστήματος συλλογής απορριμμάτων 32 υπόγειων κάδων.
10. Δημιουργία κινήτρων για Αναβάθμιση όλου του υφιστάμενου κτιριακού δυναμικού.