Η    νοµοθεσία η   οποία λαµβάνεται υπόψη για την υλοποίηση του Προγράµµατος «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» είναι:

 • Η υπ. αριθµ. Ε(2007) 5442/5.11.2007 απόφαση έγκρισης του Επιχειρησιακού   Προγράµµατος «Περιβάλλον και   Αειφόρος Ανάπτυξη» όπως ισχύει κάθε φορά.
 • Ο     Ν.   3614/07 (ΦΕΚ     267/Α΄/03.12.07)     «∆ιαχείριση, επαλήθευση και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013» όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/31.3.2010) «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες διατάξεις».
 • Η   υπ. αριθµ. 14053/ΕΥΣ/1749 (ΦΕΚ   540/Β΄/27.03.08) Υπουργική Απόφαση Συστήµατος ∆ιαχείρισης (ΥΠΑΣΥ∆), όπως τροποποιήθηκε µε   τις υπ.   αριθµ. 43804/ΕΥΘΥ   2041 (ΦΕΚ 1957/Β/09.09.2009) & 28020/ΕΥΘΥ1212 (ΦΕΚ1088/Β/19.07.2010) αντίστοιχες αποφάσεις και ισχύει.
 • Η     υπ.   αριθµ.   Οικ 121308   (ΦΕΚ 1499/30.07.2008) Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 34576/11/5.1.2001 (ΦΕΚ 35 Β’2001) κοινής υπουργικής απόφασης Σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων, µε τίτλο «Υπηρεσία ∆ιαχείρισης   Επιχειρησιακού Προγράµµατος ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» µε σκοπό την αναδιάρθρωσή της σύµφωνα µε τα άρθρα 3 και 5 του Ν. 3614/2007.
 • Η υπ. αριθµ. οικ. 166200 (ΦΕΚ 361/08.03.2011) Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 34576/11/5.1.2001 (ΦΕΚ 35 Β’ 2001) κοινής υπουργικής   απόφασης   Σύστασης   Ειδικής   Υπηρεσίας   στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων, µε τίτλο «Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» µε σκοπό τον προσδιορισµό των αρµοδιοτήτων και της διάρθωσής της.
 • Η µε αριθµ. Πρωτ. Οικ. 166825/21.03.2011 απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ και η µε αριθµ. Πρωτ. Οικ. 168987/08.06.2011 1η τροποποίησή της   ορισµού του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), µε βάση το 4 άρθρο παρ. 1 του Ν. 3614/2007, ως Ενδιάµεσο Φορέα ∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». Η εκπόνηση και   η έγκριση των µελετών βιοκλιµατικής αναβάθµισης δηµόσιων ανοικτών χώρων πρέπει να γίνεται βάσει των προβλεποµένων:
 • Στον Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ/114/Α/08.06.2006) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων».
 • Στον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης».

Η υλοποίηση των έργων Βιοκλιµατικής Αναβάθµισης ∆ηµόσιων Ανοικτών Χώρων θα γίνεται µε εφαρµογή της κείµενης νοµοθεσίας περί δηµόσιων έργων και προµηθειών.

Οι κανονισµοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λαµβάνονται υπόψη είναι:

 • Ο Κανονισµός (ΕΚ) µε αριθ. 1084/2006 του Συµβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 για την ίδρυση Ταµείου Συνοχής και   την κατάργηση του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1164/94.
 • Οι διατάξεις που απορρέουν από την εφαρµογή του άρθρου 16 του Κανονισµού ΕΚ/1083/2006, σύµφωνα µε τις οποίες τα κράτη µέλη οφείλουν   να λαµβάνουν τα   κατάλληλα µέτρα προκειµένου   να αποτρέψουν κάθε διάκριση εξαιτίας του φύλου, της φυλής   ή της εθνικής καταγωγής, της θρησκείας ή των πεποιθήσεων, της ύπαρξης αναπηρίας, της ηλικίας ή του γενετήσιου προσανατολισµού κατά τα διάφορα στάδια υλοποίησης των Ταµείων και ειδικότερα της πρόσβασης σε αυτά.
 • Οι απαιτήσεις δηµοσιότητας, όπως απορρέουν από τον Καν. (ΕΚ) αριθ.1828/2006. Στο   πλαίσιο αυτό, θα ληφθεί ειδική µέριµνα για την ηλεκτρονική δηµοσιοποίηση του καταλόγου των έργων Βιοκλιµατικών Αναβαθµίσεων ∆ηµόσιων Ανοικτών Χώρων   που θα ενταχθούν στο Πρόγραµµα και του ποσού χρηµατοδότησης τους.
 • Οι διατάξεις που απορρέουν από την εφαρµογή του άρθρου 57 του Κανονισµού ΕΚ/1083/2006,   σύµφωνα µε τις οποίες καθορίζονται οι περιπτώσεις στις οποίες τροποποιείται σηµαντικά µία πράξη.