Το Πρόγραµµα «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» αφορά στο σχεδιασµό και στην υλοποίηση πιλοτικών / επιδεικτικών έργων αστικών αναβαθµίσεων εντός του ιστού των πόλεων της ελληνικής επικράτειας µε συγκεκριµένα βιοκλιµατικά χαρακτηριστικά και µε στόχο την ανάσχεση της αστικής κλιµατικής µεταβολής.

Το συγκεκριµένο Πρόγραµµα αποσκοπεί στην επιβράδυνση και τελικά στην αναστροφή της αστικής κλιµατικής µεταβολής και εξειδικεύεται στους παρακάτω ειδικούς στόχους :

  • στην Αναστροφή της Θερµικής Κλιµατικής Αλλαγής στο   Αστικό Περιβάλλον
  • στην Προστασία του Ευπαθούς Πληθυσµού κατά την περίοδο των Θερµικών ∆ιαταραχών (θερµών επεισοδίων)
  • στη Βελτίωση του Μικροκλίµατος στα ∆οµηµένα Σύνολα Υψηλής Πυκνότητας και συγκεκριµένα τις αστικές περιοχές χαµηλού εισοδήµατος
  • στην Μείωση της Ενεργειακής Κατανάλωσης των Κτιρίων κατά την θερινή και χειµερινή περίοδο
  • στη Μείωση του Ηλεκτρικού Φορτίου Αιχµής της χώρας στη   Βελτίωση των Επίπεδων Θερµικής Άνεσης του Αστικού Πληθυσµού
  • στην Τόνωση και   Ανάπτυξη της Τεχνογνωσίας και   Βιοµηχανίας Σχεδιασµού και Παραγωγής ∆οµικών Υλικών Φιλικών προς το Περιβάλλον.