Διασφάλιση ποιότητας του έργου

Διασφάλιση ποιότητας του έργου

Πιο συγκεκριμένα:

Σχέδιο Διαχείρισης της Ποιότητας

Το σχέδιο διαχείρισης της ποιότητας περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η Ομάδα Διοίκησης του έργου εφαρμόζει την πολιτική ποιότητας του έργου. Σύμφωνα με την ορολογία κατά ISO 9001, περιγράφει το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας του έργου, δηλαδή την οργανωτική δομή, τις υπευθυνότητες, τις διαδικασίες, τις διεργασίες, και τους πόρους που απαιτούνται ώστε να υλοποιηθεί η διαχείριση της ποιότητας του έργου. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι το σχέδιο διαχείρισης της ποιότητας του έργου παρέχει δεδομένα στο συνολικό σχέδιο ανάπτυξης και υλοποίησης του Έργου (Project Plan Development), και πρέπει να καλύπτει τα θέματα, ελέγχου ποιότητας, διασφάλισης της ποιότητας και βελτίωσης της ποιότητας του έργου.

Σύστημα Μέτρησης της Ποιότητας

Το σύστημα μέτρησης της ποιότητας περιγράφει, με πολύ συγκεκριμένο τρόπο, το οποιοδήποτε μετρούμενο μέγεθος και πώς ακριβώς μετρείται από την διεργασία ελέγχου της ποιότητας. Για παράδειγμα, δεν είναι αρκετό να λέγεται ότι η τήρηση του χρονοδιαγράμματος αποτελεί μέτρο της ποιότητας διαχείρισης, αλλά η Ομάδα Έργου πρέπει επίσης να καθορίσει π.χ. αν η κάθε δραστηριότητα του έργου πρέπει να αρχίζει έγκαιρα ή μόνο να ολοκληρώνεται έγκαιρα και ακόμη αν μετρώνται μεμονωμένες δραστηριότητες ή μόνο συγκεκριμένα παραδοτέα, και αν ναι, ποια ακριβώς είναι αυτά.

Φύλλα Ελέγχου (Checklists) – Έντυπο Έγκρισης Παραδοτέου

Τα φύλλα ελέγχου είναι δομημένα εργαλεία που χρησιμοποιούνται ώστε να επιβεβαιώνεται ότι ένα σύνολο καθορισμένων ενεργειών ή φάσεων έχουν ολοκληρωθεί. Στα πλαίσια του παρόντος έργου, δημιουργούνται και χρησιμοποιούνται φύλλα ελέγχου (checklists) που ελέγχουν και επιβεβαιώνουν την ορθότητα των παραδοτέων και τη συμφωνία αυτών προς τις καθορισμένες προδιαγραφές (της σύμβασης). Εκτός από τα φύλλα ελέγχου συμπληρώνεται και το Έντυπο Έγκρισης Παραδοτέου.

Κατ’ αυτόν οι δραστηριότητες διαχείρισης της ποιότητας υλοποιούνται συνεχώς και συστηματικά καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου και παρέχονται προς την Ομάδα Έργου (εσωτερική διασφάλιση της ποιότητας) ή / και προς του αποδέκτες του προϊόντος του έργου – Αναθέτουσα Αρχή (εξωτερική διασφάλιση της ποιότητας).